Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

online rozhrania www.grandroastery.sk

 

 I.  Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou: Grande Coffee, s.r.o., so sídlom Komárov 143, PSČ: 086 11, IČO: 52 780 805, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 39423/P (ďalej tiež ako “Obchodník“) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného Obchodníkom prostredníctvom online rozhrania Obchodníka.
 2. Kontakt na Obchodníka je: email: info@praziarenkupele.sk, telefónne číslo: +421 910 450 614.
 3. Obchodník je súčasne prevádzkovateľom online rozhrania prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.grandroastery.sk (ďalej aj “Internetový obchod“ alebo „Online rozhranie“). Online rozhraním sa vo všeobecnosti rozumie akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo časti webového sídla alebo aplikácie, prevádzkovaný obchodníkom alebo v jeho mene, a ktorý slúži ako prostriedok umožňujúci prístup spotrebiteľov k jeho tovaru alebo službám.
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom online rozhrania Obchodníka a ktorej bolo doručené potvrdenie o prijatí objednávky zo strany Obchodníka.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Tovary sú hnuteľné veci, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v online rozhraní Obchodníka (ďalej tiež ako „tovar“).
 7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva alebo spotrebiteľská kúpna zmluva.
 8. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako predávajúcim a kupujúcim, za predpokladu, že nejde o spotrebiteľskú kúpnu zmluvu podľa bodu 9 tohto článku.
 9. Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim. Spotrebiteľská kúpna zmluva, má na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok, v ďalšom texte označenie Kúpna zmluva, rovnako ako kúpna zmluva podľa bodu 8 tohto článku.
 10. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov 1

tel. č. 051/772 15 97

Email: pr@soi.sk

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

 II.  Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je objednávka tovarov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v online rozhraní Obchodníka. K akceptácii objednávky tovarov zo strany Obchodníka, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany Obchodníka zaslaného alebo inak oznámeného Kupujúcemu, po prijatí objednávky.
 2. Obchodník nie je povinný akceptovať návrh Kupujúceho na uzatvorenie zmluvy, a teda nie je povinný akceptovať objednávku Kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Obchodníka a Kupujúceho.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 5. Kupujúcemu sú ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámené, prostredníctvom online rozhrania Obchodníka, všetky vlastnosti tovaru.

 III. Kúpna cena a platobné podmienky

 

 1. Kúpna cena tovarov objednaných prostredníctvom online rozhrania (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý tovar a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ktorá bude ku kúpnej cene pripočítaná v zmysle príslušných právnych predpisov (Obchodník je platcom DPH) a tiež s výnimkou ceny za prepravu tovaru, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu tovaru podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 IV.  Spôsoby platby

 

 1. Za tovary v online rozhraní Obchodníka môže Kupujúci platiť týmito spôsobmi:

 

- Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – nie je spoplatnená.

- Platba na dobierku - spoplatnená sumou 1,50- EUR vrátane DPH

- Platba bezhotovostným prevodom na účet Obchodníka – nie je spoplatnená.

- Platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí na prevádzke – nie je spoplatnená.

- Platba v hotovosti alebo kartou pri dovoze predávajúcim v rámci Bardejova – nie je spoplatnená.

 

 1. Spôsob platby si zvolí Kupujúci sám a to v rámci vypĺňania objednávky, pričom mu zároveň bude oznámená cena za ním zvolený spôsob platby, v súlade s bodom 1 tohto článku, prípadne mu bude oznámená skutočnosť, že ním zvolený spôsob platby nie je osobitne spoplatnený.

V.  Dodanie tovarov

 

- Tovar je zo strany Obchodníka dodaný do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

- Obchodník je povinný dodať tovary Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.

- Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Kupujúcim alebo sídlo Obchodníka v prípade, ak si kupujúci zvoli osobný odber tovaru. Ak Kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie tovaru, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho.

- Dodanie tovaru Obchodník uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VII týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho.

- Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru).

- Obchodník môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v stanovenej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

- Kupujúci je povinný tovar prevziať a poskytnúť súčinnosť potrebnú na doručenie tovaru.

 VI.  Prevzatie tovaru

 

 1. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z Obchodníka na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru.
 3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný tovar, pokiaľ je dodaný tovar iného typu alebo v prípadoch:

 

- dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

- dodania veci v poškodenom obale alebo,

- dodania veci bez príslušných dokladov.

 

 1. Kupujúci je povinný Obchodníkovi uhradiť kúpnu cenu za tovar riadne a včas.

 

VII.  Prepravné – spôsoby dopravy tovarov a cena za ich dopravu

 

 1. Prepravné náklady Obchodníka nie sú zahrnuté v cene tovaru. Tieto budú vyčíslené a oznámené Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov doručenia tovaru:

 

- Doručenie prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. na Kupujúcim zvolené odberné miesto – spoplatnené sumou 3,90EUR

- Doručenie prostredníctvom spoločnosti DPD na Kupujúcim zvolené odberné miesto – spoplatnené sumou 3,90EUR

- Doručenie prostredníctvom spoločnosti DPD na Kupujúcim zvolenú adresu – spoplatnené sumou 3,90EUR

- Doručenie predávajúcim na Kupujúcim zvolenú adresu v rámci mesta Bardejov – spoplatnené sumou 3,90EUR (pri objednávkach nad 10€ Zadarmo)

- Osobný odber tovaru Kupujúcim na prevádzke Obchodníka – nie je spoplatnené.

 

VIII.  Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 

- tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený v online rozhraní Obchodníka.
 2. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy Obchodníkovi.
 4. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní obchodníka.
 5. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Obchodníkovi z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Obchodník vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 6. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovar bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Obchodníkovi za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 7. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle tohto článku, znáša náklady navrátenie tovaru Obchodníkovi. To neplatí, ak Obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám.
 8. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 9 tohto článku.
 9. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
 10. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 11. Obchodník informuje spotrebiteľa, že nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zmluvy, predmetom ktorej je:

 

- dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

- dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

- dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

- dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

- dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

- dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

- tovar zakúpený na verejnej dražbe,

- dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

- dodávanie digitálneho obsahu začalo a

- spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) zákona č. 108/2004 Z. z., ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

 IX.  Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Obchodníkom a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 X.  Dodanie tovaru bez vád

 

 1. Obchodník je povinný dodať tovar v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
 2. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Obchodník zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 4. Kupujúci je oprávnený predávaný tovar, pred prevzatím prezrieť.
 5. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:

 

- charakterom tovaru,

- neodborným alebo neoprávneným zásahom do tovaru,

- cudzími látkami a tekutinami vniknutými do tovaru,

- neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

- bežným opotrebovaním tovaru.

 

 XI.  Vytknute vád tovaru

 

 1. Vadu tovaru možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni Obchodníka, u inej osoby, o ktorej Obchodník oboznámil Kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla Obchodníka alebo na inej adrese, o ktorej Obchodník oboznámil Kupujúceho pri uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy.
 2. Ak Kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú Obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
 3. Obchodník poskytne Kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Kupujúcim. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s 507 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.
 4. Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Kupujúcemu. Ak Kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa 621 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb., nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
 5. Ak pred odoslaním objednávky Kupujúceho, Obchodník oboznámil kupujúceho, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka.
 6. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti.
 7. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa odseku 6 tohto článku, druhej vety.
 8. Obchodník opraví alebo vymení tovar v primeranej lehote ( 507 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.) po tom, čo Kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Kupujúcemu s ohľadom na povahu tovaru a účel, na ktorý kupujúci tovar požadoval.
 9. Na účely opravy alebo výmeny Kupujúci odovzdá alebo sprístupní tovar Obchodníkovi alebo osobe podľa 622 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Náklady prevzatia tovaru znáša Obchodník.
 10. Obchodník dodá opravený tovar alebo náhradný tovar Kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný tovar, ak sa strany nedohodnú inak. Ak Kupujúci neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Obchodník tovar predať. Ak ide o tovaru väčšej hodnoty, Obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí Kupujúcemu výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak Kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji tovaru. Obchodník môže tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ho nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu tovaru, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jeho predaj.
 11. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie tovaru a inštaláciu opraveného tovaru alebo náhradného tovaru, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadného tovaru, ktorý bola nainštalovaná v súlade s jeho povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a Kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie tovaru a inštaláciu opraveného alebo náhradného tovaru zabezpečí Kupujúci na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka
 12. Pri odstránení vady výmenou tovaru nemá Obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním tovaru a na odplatu za bežné užívanie tovaru pred jeho výmenou.
 13. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa 517 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., ak:

 

- Obchodník tovar neopravil ani nevymenil,

- Obchodník tovar neopravil ani nevymenil v súlade s 623 ods. 4 a 6 zákona č. 40/1964 Zb.,

- Obchodník odmietol odstrániť vadu podľa 623 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.,

- tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru,

- tovar je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

- Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Kupujúceho.

 

 1. Pri posudzovaní práva Kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 13 písm. d) a e) tohto článku, sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od Kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Obchodníka odstrániť vadu.
 2. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného tovaru a hodnoty, ktorú by tovar mal, ak by bol bez vád.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 13 tohto článku, ak sa Kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa Kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie Obchodník.
 4. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých tovarov, Kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným tovarom môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné tovary bez vadného tovaru.
 5. Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti tovar Obchodníkovi na náklady Obchodníka. Obchodník zabezpečí odstránenie tovaru, ktorá bol nainštalovaný v súlade s jeho povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Obchodník tovar v primeranej lehote neodstráni, môže Kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie tovaru Obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka.
 6. Obchodník po odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru Obchodníkovi alebo po preukázaní, že Kupujúci zaslal tovar Obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 7. Obchodník vráti kúpnu cenu Kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Obchodník.
 8. Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním tvaru a na odplatu za bežné užívanie tovaru pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

 XII.  Záverečné ustanovenia

 

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) so spotrebiteľmi, t. j.  fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahuje okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v online rozhraní Obchodníka dňa 08.07.2024.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“